BẮC THẮNG MÔN

Ngoài sân Thắng Nghĩa Tổ Quán là cửa Bắc Thắng Môn. Kế bên Bắc Thắng Môn là sảnh luyện võ.

THẮNG NGHĨA TỔ QUÁN

SẢNH LUYỆN VÕ